Van Meurs Begeleiding B.V.

ghkgjkghjghUw ondertitel

Budgetbeheer

Bent u het overzicht kwijt in uw financiële situatie? Van Meurs Begeleiding kan in overleg met u kijken welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen voor uw schulden. Budgetbeheer is zonder tussenkomst van de rechtbank, hierdoor houdt u zelf meer de regie. Let er wel op dat budgetbeheer vaak niet vergoed wordt door uw gemeente! Voor meer uitleg hierover, zie ‘kosten’.

Het is bij budgetbeheer ook mogelijk om de volledige financiën aan Van Meurs Begeleiding uit handen te geven, zodat de cliënt geen omkijken meer heeft naar de post en administratie en alle betalingen door de budgetbeheerder uitgevoerd worden.

Als u veel schulden heeft of meer bescherming nodig hebt, is bewindvoering vaak een betere optie. Bij bewindvoering kunt u beter beschermt worden tegen deurwaarders, het onnodig afsluiten van verzekeringen of andere abonnementen, verkoopagenten aan de deur of telefonisch.

Heeft u problematische schulden? Van Meurs Begeleiding zal in overleg met u naar de mogelijkheden zoeken voor schuldhulpverlening. Tevens zal er bewind worden aangevraagd wanneer dit nog niet geregeld is.

Bewindvoering

Soms lukt het niet (meer) om de financiële belangen goed te behartigen en is er bescherming nodig. Dan is bewindvoering (officieel beschermingsbewind) vaak nodig. Wij zorgen ervoor dat post bij ons terecht komt en nemen de betalingen van u over. Indien er schulden zijn, worden al uw schuldeisers aangeschreven en wordt er een schuldenoverzicht opgesteld. Samen wordt er naar een oplossing voor de schulden gezocht.

Wij zorgen ervoor dat er geen misbruik (meer) gemaakt wordt van u, ook houden we persoonlijk contact. Wij werken zoveel als mogelijk samen met hulpverleners die betrokken zijn bij u en proberen de bewindvoering hierop af te stemmen.

In het kort hieronder de taken van de bewindvoerder.

De bewindvoerder:

  • Zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Vraagt waar nodig een uitkering aan, bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, zorg- en huurtoeslag;
  • Regelt uw financiële huishouding en zorgt voor stabilisatie van uw inkomsten en uitgaven;
  • (verwerking van post, het betalen van de vaste lasten en het uitvoeren van overige betalingen). Doet belastingaangifte over het laatste belastingjaar;
  • Onderhoudt contact met instanties;
  • Heeft persoonlijk contact met u en eventueel met uw hulpverleners. Neemt onzekerheden weg en beantwoordt uw vragen;
  • Zorgt ervoor dat u ten allen tijde mee kunt kijken in uw dossier;

Bij schulden:

  • Onderhoudt contact met schuldeisers en zorgt ervoor dat de beslagvrije voet juist wordt toegepast;
  • Oplossing voor de schulden. Dit kan door het treffen van betalingsregelingen of door het aanvragen van een schuldhulpverleningstraject (MSNP of WSNP). De bewindvoerder legt helder en duidelijk uit wat dit inhoudt en welke vorm het beste past bij uw situatie.

Mentorschap

Bij mentorschap gaat het over de niet-financiële zaken. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de cliënt. De mentor is dus de belangenbehartiger van de cliënt op deze gebieden en neemt beslissingen zoveel als mogelijk in overleg met de cliënt en diens hulpverleners. Mentorschap is vooral bedoeld voor cliënten die niet ten volle hun eigen belangen kunnen behartigen, als gevolg van een lichamelijke of geestelijke belemmering. De cliënt blijft zelf handelingsbekwaam.

Curatele

Soms lukt het de cliënt niet (meer) of tijdelijk niet, om voor zichzelf te zorgen. Denk bijvoorbeeld mensen met dementie, psychiatrische ziekte, verstandelijke beperking of verslaving. Om misbruik van deze cliënten te voorkomen, kan curatele aangevraagd worden. De curator is dan uw wettelijke vertegenwoordiger.

Bij curatele worden de financiën van de cliënt beheert en wordt er beslist over uw persoonlijke belangen, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Bij curatele is de cliënt handelingsonbekwaam. 

E-mail
Info